VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MUDr. Michaela Vančatová

https://michaelavancatova.cz

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih) a dalších on-line produktů (vše dále též jako „produkt" nebo "produkty") a konzultací přes webové rozhraní https://michaelavancatova.cz.                                                                   
Provozovatelem webu je MUDr. Michaela Vančatová IČ: 06298516 DIČ: CZ8457291843, se sídlem Orlová 386/6, Plzeň, 301 00 jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Plzně (dále též jen jako „Poskytovatel“).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek https://michaelavancatova.cz souvisí.
3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před nakoupením produktu nebo objednáním služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednávám a zaplatím“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednávám a zaplatím“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný produkt a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).
4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

IV. Cena produktů a služeb a platba

V. Dodací podmínky a storno podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ).
Poskytovatelem je: MUDr. Michaela Vančatová

IČ: 06298516

se sídlem/místem podnikání: Orlová 386/6, Plzeň, 301 00

Předmět podnikání: Poskytování vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti péče o zdraví se zaměřením na páry plánující otěhotnění (a mající potíže s otěhotněním), těhotné ženy, maminky a malé děti. Pozor: Nejde ale o zdravotní služby dle zákona o zdravotních službách. Má doporučení a konzultace nenahrazují lékařskou a zdravotní péči.

Kontaktní telefon: + 420 737 874 334

Adresa pro doručování elektronické pošty: michaela@michaelavancatova.cz

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní https://michaelavancatova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stane, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavře Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem je pouze konečný spotřebitel (nikoli podnikatel - podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost). V dalším textu bude používáno jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách https://michaelavancatova.cz vyplněním potřebných údajů Klientem), výjimečně prostřednictvím e-mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Klient objednává produkty a služby přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním a odesláním zde umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní https://michaelavancatova.cz naleznete veškeré mé produkty a služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s popisem jejich obsahu, formy, s uvedením, pro koho jsou určeny, jaký přínos od nich klient může očekávat a v jakém formátu jsou poskytovány. Je zde i popis případných bonusů, které jsou k produktům a službám poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

Na webovém rozhraní https://michaelavancatova.cz naleznete i recenze nabízených produktů a služeb. Všechny recenze jsou od ověřených zákazníků. Ověření probíhá tak, že v systému zkontroluji, zda daný zákazník předmětný produkt zakoupil, respektive stáhl v případě produktů zdarma. Recenzi mi zákazník posílá e-mailem a tento e-mail mám uschovaný pro případné pozdější doložení. Pokud od zákazníka nemám svolení k uveřejnění (po příchodu kladné recenze se zákazníka na možnost uveřejnění cíleně neptám), tak je recenze anonymní (uvádím celé křesní jméno a první písmeno příjmení, příp. titul). Pro uveřejnění vybírám recenze, kterou jsou nejvíce vypovídající, relevantní, případně je zkrátím. Negativních recenzí se žádostí o vrácení peněz, tedy reklamací, je do 5%.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB. Pro objednání produktů a služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (vaše jméno, příjmení, adresu, e-mail; objednání produktů a služeb na firmu zadáním IČO, DIČ vzhledem k charakteru produktu neumožňuji), informace o objednávaném produktu nebo službě (verzi Standard či VIP), měnu (Kč či Euro), a zvolíte způsob úhrady, která je t.č. možná pouze bankovním převodem (platbu je ale následně možné realizovat i rychleji pomocí QR-kódu, pokud ho Váš mobilní telefon umožňuje a podporuje).

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednávám a zaplatím“, jde tedy o závaznou objednávku, kterou je následně nutné zaplatit některou z výše uvedených možností (nebudete tedy t.č. nikam po odeslání objednávky automaticky přesměrováni pro provedení platby).

V případě objednání konzultací nabízím mě ještě před vyplněním a odesláním objednávky (opět přes objednávkový formulář) kontaktovat přes kontaktní formulář s dotazem, zda jsem Vám schopná s Vaším konkrétním problémem pomoci a poradit. Předejdeme tak tomu, že v případě složitého zdravotního problému Vám nebudu schopná poradit a vyhneme se tak případné reklamaci. Jak postupovat v případě reklamace je uvedeno v příslušném odstavci níže.

O obdržení objednávky Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení, tedy storna objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou prostřednictvím e-mailové komunikace.

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby či administrace webu, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

4. Smlouva i VOP se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.
 

IV. Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena všech jednotlivých nabízených produktů a služeb. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Pokud podmínky uvedeny nejsou je sleva trvalejšího charakteru. Vzhledem k charakteru produktů (elektronické knihy apod.) a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Objednávám a zaplatím“) je již konečnou cenou.

Cena se ještě může snížit v případě, že použijete platný slevový kód, který zadáte do objednávkového formuláře a kliknete na tlačítko „Uplatnit slevový kód“.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za konzultaci či jinou službu (dále jen "cena") je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt či službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny, v případě Fio banky prakticky ihned): pokyny k platbě v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Ze stejného důvodu prosím o zadání správné, přesné částky, bez zaokrouhlení.

- bezhotovostně pomocí QR-kódu prostřednictvím mobilního telefonu, který tuto platbu podporuje.

Platební metody v tuto chvíli nejsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY 
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line 
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému 
bankovnictví se zadávají pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o.  Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech podle výběru kupujícího.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Po přijetí platby Vám vystavím, a na mail uvedený v objednávce zašlu, doklad o přijaté platbě, který u on-line platebních metod obdržíte (u správně spárované platby) obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. 

A. Dodací podmínky produktů (e-booků a dalších)

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .pdf, příp. .docx zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi v objednávce uvedenou e-mailovou adresu ve formě odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno otevřít (bez omezení délky a frekvence otevírání) a stáhnout do Vašeho počítače/mobilního telefonu a opakovaně otevírat, příp. je možné si ho vytisknout. V ceně máte i všechny případné aktualizované verze e-booku, které Vám zašlu stejným způsobem.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby rychlým on-line převodem nebo QR-kódem bude produkt dodán obratem po provedení platby (v závislosti na možnostech bankovních služeb).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte FUNKČNOST a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah (e-book a další) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf (příp. .mp3) a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. AUTORSKÁ PRÁVA A SDÍLENÍ: Veškeré produkty (e-booky), informace a jakékoliv písemné podklady, zvukové záznamy, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další předávané metody či materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu jednotlivých Klientů. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient i Poskytovatel, případný další lektor i další účastnící konzultace, berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně v průběhu konzultace získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými s nimi budou nakládat.

7. Elektronický produkt (e-book) není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Informace předávané v produktu (e-booku) jsou jen návody či doporučeními a poskytovatel se nezaručuje za jejich všeobecnou vhodnost a použitelnost. Proto se vymezuji z jakékoliv právní odpovědnosti za případné následky vzniklé v souvislosti s jejich nevhodným či nesprávným použitím a Klientovým nerespektování jeho zdravotního stavu (akutních a chronických onemocnění, probíhající léčby apod.).
 

B. Dodací a storno podmínky konzultací

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Konzultace bude dodána, resp. uskutečněna dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Konzultace probíhají formou e-mailové komunikace a ve vybraných případech (při zakoupení kompletu e-booků) také prostřednictvím facebook-messengeru či skype-chatu (bez použití kamery) v předem dohodnutý čas. Klient má právo absolvovat konzultaci za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené konzultace, např. čas konání, přičemž Vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel a kvalita konzultace. V případě, že mnou změněné podmínky konzultace (např. čas konání) Klientovi nebudou vyhovovat, bude se postupovat podle individuální dohody mezi mnou, jako Poskytovatelem, a Klientem (např. storno celé akce a vrácení zaplacené ceny nebo dohodnutí nového termínu konání konzultace apod.). V naléhavých případech či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo konzultaci zrušit. V takovém případě budu klienta informovat včas, nebo co nejdříve jak jen to bude možné, a další postup (vrácení zaplacené ceny, domluvení nového termínu akce apod.) bude řešen individuálně na základě domluvy mezi mnou, jako Poskytovatelem, a Klientem.

2. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré produkty (e-booky), informace a jakékoliv písemné podklady, zvukové záznamy, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další předávané metody či materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu jednotlivých Klientů. Pokud není výslovně uvedeno jinak, není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu, jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient i Poskytovatel, případný další lektor i další účastnící konzultace či vzdělávací akce, berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně v průběhu konzultace či vzdělávací akce získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými s nimi budou nakládat.

3. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU KONZULTACE: Klient je v celém průběhu konzultace za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Klient bere na vědomí, že během konzultace může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Konzultace není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že klient trpí jakýmkoliv onemocněním a/anebo podstupuje jakýkoliv druh léčby, které mohou mít vliv na navržený postup a o kterých by tedy měl být poskytovatel informován (např. z důvodu posouzení vhodnosti doporučovaného postupu), zavazuje se klient informovat poskytovatele o této skutečnosti, tedy o onemocnění či charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby, a o charakteru prováděné léčby. V opačném případě poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé neuváženým jednáním Klienta (či účastníka konzultace) či jeho zamlčením těchto informací. Informace předávané při konzultacích jsou jen návody či doporučeními a poskytovatel se nezaručuje za jejich všeobecnou vhodnost a použitelnost. Proto se vymezuji z jakékoliv právní odpovědnosti za případné následky vzniklé v souvislosti s jejich nevhodným či nesprávným použitím a Klientovým nerespektování jeho zdravotního stavu (akutních a chronických onemocnění, probíhající léčby apod.).

4. SOUHLAS S UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: Při konzultacích mi ve vybraných případech můžete zaslat fotografie či videozáznamy Vašich dětí (především týkající se způsobu kojení, stavu atopického ekzému či poruch vývoje pohybového aparátu). Já se tímto zavazuji, že je bez Vašeho výslovného svolení nebudu s nikým sdílet a jsou jen pro mou potřebu, abych byla schopná Vám dát co nejlepší radu, jak dále postupovat. Fotografie a videozáznamy uchovávám ve své zabezpečené e-mailové schránce, ke které nemá přístup třetí osoba (krom administrátora v případě technického problému s funkcí e-mailové schránky).

5. MLČENLIVOST: Jak je již uvedeno v předchozím bodu, se zavazuji, že veškeré informace, které mi sdělíte v rámci konzultace, jsou určené jen pro moji potřebu a nebudu je sdílet s jakoukoliv třetí osobou, budu tedy zachovávat povinnou mlčenlivost, kterou jsou lékaři vázáni.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by byla konzultace zrušena z důvodů na mé straně a Vy jako Klient jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení konzultace, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní konzultaci či na jiném řešení (např. použití částky na zaplacení Vámi vybraného e-booku). Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na konzultaci zrušit. Vzhledem k tomu, že konzultace probíhají prostřednictvím e-mailu a nevznikají mi v souvislosti s nimi žádné náklady (např. na dopravu na místo konzultace), vrátím Vám 100% zaplacené částky, pokud jste již cenu konzultace uhradili. Případně se můžeme dohodnout na převodu Vámi zaplacené částky na úhradu Vámi vybraného produktu (e-booku). 

V případě, že se jako Klient nemůžete konzultace zúčastnit v předem dohodnutém termínu (v případě konzultace prostřednictvím facebook-messengeru či skype-chatu), jste povinni mi to co nejdříve oznámit prostřednictvím e-mailu. V tom případě bude na základě domluvy mezi mnou, jako Poskytovatelem, a Vámi, jako Klientem, určen náhradní termín konzultace  (v případě konzultace prostřednictvím facebook-messengeru či skype-chatu). Pokud se bude stejný postup opakovat, tedy nebudete se moci konzultace opět zúčastnit i v tomto předem dohodnutém náhradním termínu, vyhrazuji si právo konzultaci zrušit a vrátit Vám zaplacenou cenu v plné výši. V případě nemožnosti stanovit náhradní termín, a to z jakéhokoliv důvodu, vyhrazuji si právo konzultaci taktéž zrušit a bude postupováno jako v předchozím případě. V případě neuskutečnění dohodnuté konzultace (především v případě konzultace prostřednictvím facebook-messengeru či skype-chatu, kdy je domluven přesný čas konzultace), bez předchozí omluvy ze strany Klienta, nebude Klientovi vrácena zaplacená cena. V takovém případě si já, jako Poskytovatel, vyhrazuji právo s Vámi, jako Klientem, v budoucnu již neuzavírat Smlouvu na další konzultaci.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze Vám, jako Klientovi, na Vaši e-mailovou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf, příp. .mp3. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, který byl dodán formou zasláním odkazu na webovou stránku. Meditace a obsah on-line kurzu (videokurzu) přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o obecné návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte tedy možnost, pokud produkt nesplní Vaše očekávání, nemá pro Vás hodnotu anebo nejste s jeho obsahem spokojeni, ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.  V takovém případě mě prosím informujte elektronicky na michaela@michaelavancatova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14-denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupit lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete v odkazu na konci této stránky (za závěrečnými ustanoveními). V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já Vám vrátím zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a Vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si Vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.

2. Odstoupení od Smlouvy formou podle předchozího odstavce ve 14-denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno e-mailem na michaela@michaelavancatova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3. Jako Kupující můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a dále v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Odstoupení v takovémto případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám jej doručím e-mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od Vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím Vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týká se konzultací) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

5. Je-li Vám společně s produktem nebo objednávkou konzultace poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Poskytovatel Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel Vám rovněž odpovídám za to, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

6. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „Hromadná pošta“ nebo "Spam". Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu michaela@michaelavancatova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese michaela@michaelavancatova.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou, jako Poskytovatelem, a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ) krom povinné mlčenlivosti, kterou jsou lékaři vázáni.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky, který Vám pošlu e-mailem ve formě .pdf spolu s fakturou.

4. Tyto VOP jsou účinné od 3.8.2017.
 

----------------------------------------------------------

Odstoupit od smlouvy lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde.